In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
กระทรวงคมนาคม
MOT-THMOT-EN
บริการอิเล็กทรอนิกส์
บริการการเดินทาง
บริการด้านการขนส่ง
บริการอนุญาตการขับขี่ยานพาหนะ/การอนุญาตบุคคล
บริการงานด้านทะเบียนภาษี/ การอนุญาตยานพาหนะ
บริการขออนุญาตเชื่อมทาง/ ปลูกสร้างบริเวณทาง/ลำน้ำ
บริการพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมและขนส่ง
สอบถามข้อมูลโครงการ / แผนงาน
สอบถามข้อมูลผลงานวิจัย
บริการประชาชน บริการพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมและขนส่ง การรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ
การรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ Minimize
   โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักศึกษาวิศวกรรมรถไฟ

ขั้นตอนการให้บริการ Minimize
1. ยื่นคำร้องสมัครเรียนตามหลักสูตรที่ต้องการ
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. เรียนตามหลักสูตร
4. รับเอกสารสำคัญรับรองคุณสมบัติ
ขั้นตอนการดำเนินการ
หลักฐานที่ใช้ Minimize
1. ใบสุทธิ ใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) หรือประกาศนียบัตร ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษาตรงตามสาขาที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
2. ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริง เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงอย่างชัดเจน
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองว่าเป็นบุตร ครฟ. หรือบุตรอดีต ครฟ. ที่ออกให้โดยผู้บังคับบัญชาของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ในกรณีที่สมัครประเภทบุตร ครฟ.
6. หลักฐานว่าจบ รด. ชั้นปีที่ 3 หรือเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารหน้าหลัง 1 ฉบับ
8. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท และจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
แบบฟอร์ม Minimize
ระยะเวลาบริการ Minimize


ค่าธรรมเนียม Minimize
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  แผนที่   pic-email
โทรศัพท์ : 0-2283-3000 โทรสาร : 0-2281-3959
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   e-mail webmaster