In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
กระทรวงคมนาคม
MOT-THMOT-EN
กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการในสังกัด
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
--!--บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด--!--

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

    ประวัติ    || ยุทธศาสตร์   || ผู้บริหาร   || อำนาจหน้าที่

ประวัติ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

    หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ทำหน้าที่ให้บริการ ควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบิน จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดขึ้นทางทวีปเอเชีย
ส่งผลให้ อากาศยานพลเรือนไม่อาจทำการบิน จึงต้องเลิกกิจการลง

     เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง การประกอบธุรกิจการบิน ระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้น บริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จากสหรัฐอเมริกา บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษ และสายการบินต่างๆ ที่ทำการบินมายังประเทศไทย ได้ร่วมกันขออนุมัติรัฐบาลไทยจัดตั้ง บริษัท การบินแห่งสยามจำกัด AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD. หรือ AEROSIAM ในปี พ.ศ.2491 เพื่อดำเนินกิจการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบินตามมาตรฐาน และข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) ภายใต้สัญญาที่ได้รับจากรัฐบาลไทย

     จนกระทั่งต่อมารัฐบาลไทยซึ่งได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของภารกิจวิทยุการบินฯ ตลอดมาว่าเกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงแห่งชาติ และการพัฒนากิจการบิน ประกอบกับมีความพร้อมในทุกๆด้าน แล้ว จึงได้ขอซื้อหุ้นทั้งหมดคืน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI ในเวลาต่อมายังได้อนุญาตให้ สายการบินที่ทำการบินมายังประเทศไทย เป็นประจำ ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นกับรัฐบาลด้วย วิทยุการบินฯ จึงได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม ถึงแม้จะดำเนินการ ในรูปบริษัทจำกัด แต่เนื่องจากมีข้อผูกพันในฐานะที่ปฏิบัติงานในนามรัฐบาล ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของ ICAO และตามข้อตกลงที่มีไว้กับรัฐบาล วิทยุการบินฯ จึงดำเนินการแบบไม่ค้ากำไร ในการให้บริการภาคความปลอดภัย ได้แก่ บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบิน ในอาณาเขตประเทศไทย โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ นอกจากนั้นยังมีบริการภาคธุรกิจ คือ บริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินทั้งใน และต่างประเทศ

    จากก้าวแรก..... จนถึงวันนี้

2518   ICAO มอบหมายภารกิจเพิ่มเติมให้รับผิดชอบน่านฟ้าบางส่วนเหนือทะเลจีนใต้ พื้นที่ของประเทศเวียดนาม

2531   ได้รับรางวัล Edward Warner ครั้งที่ 22 (TheTwenty-second Edward Warner Award)

2531   รับมอบงานที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต

2534  ได้รับรางวัล "บริษัทดีเด่นแห่งปี " ประเภทรัฐวิสาหกิจ

2536  รับมอบงานที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ

2536  รับผิดชอบบริเวณน่านฟ้าระดับสูง เหนือประเทศกัมพูชา

2537   ได้ส่งมอบพื้นที่บางส่วนคืนแก่เวียดนาม เมื่อเวียดนามมีความพร้อมที่จะดำเนินการเอง

2538   ได้รับรางวัล "บริษัทดีเด่นแห่งปี" ประเภทรัฐวิสาหกิจ

2539   รับมอบงานที่ท่าอากาศยานสุโขทัย สมุย

2544  คืนพื้นที่ที่รับผิดชอบแก่กัมพูชา

2547  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 VERSION 2000 สำหรับหน่วยงานวิศวกรรมทั้งหมด

2547  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025-1999

2548  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด

2548  รางวัลอาคารรัฐสะอาดพฤกษาสวย จากโครงการแมกไม้มิ่งเมือง "ระดับหน้าบ้าน น่ามอง" ของกรุงเทพมหานคร

2548  ได้รับรางวัล “หน่วยงานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการสำหรับเยาวชน”

2548  ได้รับรางวัล “ รัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (1 ใน 5 ของประเทศ) ”

2549  ได้รับรางวัล"สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ"

2550  ได้รับรางวัล"สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ"

2550  ได้รับรางวัล “ รัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (1 ใน 4 ของประเทศ) ”

    ปัจจุบันนับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่วิทยุการบินฯ ได้ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่น ที่รักษาคุณภาพ การให้บริการ พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้มีความทันสมัย และประสานความร่วมมือ กับองค์กรการบิน ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อจะมีส่วนร่วมมือกับองค์กรการบินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมีส่วนร่วม
นำความเจริญก้าวหน้า มาสู่กิจการบินทั้งประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  แผนที่   pic-email
โทรศัพท์ : 0-2283-3000 โทรสาร : 0-2281-3959
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   e-mail webmaster