In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser. กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
MOT-THMOT-EN

 
 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558
โครงการจัดทำแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพฯ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม
ระบบ BSC
วารสารราชรถ
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ราชกิจจานุเบกษา
ระบบห้องสมุดออนไลน์
สหกรณ์ออมทรัพย์  กระทรวงคมนาคม
ลิงค์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคมนาคม
ลิงค์เผยแพร่ข้อมูลภายนอก

ข่าวคมนาคม Minimize Maximize Help

Minimize
S M T W R F S

 

 

 
1
9:00 AM
2:00 PM
2:00 PM
2
9:00 AM
10:00 AM
1:30 PM
2:00 PM
3:00 PM
3
9:00 AM
4
8:30 AM
5

 
6
3:00 PM
7
9:30 AM
1:30 PM
3:00 PM
8
9:00 AM
10:00 AM
9
1:30 PM
10
10:00 AM
1:00 PM
1:30 PM
3:00 PM
11

 
12

 
13

 
14
2:00 PM
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ประสานเรื่องราวร้องทุกข์ ของกระทรวงคมนาคม


ต้นทุนผลผลิต | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร |
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ คค. |
ศูนย์บริการร่วมคมนาคม |  GIS Portal |
Transport FGDS | PMQA |
ศูนย์ข้อมูลระบบราง | ฐานข้อมูลสารเคมีเพื่อการจัดการในภาวะฉุกเฉิน |
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คค. (พ.ศ. 2555 - 2558)      26/09/2557 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มสายงานอำนวยการและการเงิน
      19/09/2557 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
      19/09/2557 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.-19 ต.ค. 2557
      18/09/2557 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มสานงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.-19 ต.ค. 2557
      17/09/2557 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
      17/09/2557 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
      15/09/2557 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.-18 ต.ค. 2557
      11/09/2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการประเมิน
      10/09/2557 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
      10/09/2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐- ปัจจุบัน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐- ปัจจุบัน

      26/09/57 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และศูนย์บริการร่วมคมนาคม
      23/09/2557 ประกาศราคากลาง
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม
      22/09/57 เปิดเผยราคากลาง
จ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
      22/09/57 เปิดเผยราคากลาง
จ้างติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control)
      19/9/57 เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงหอประชุม
      19/9/57 เปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมครอบสันตะเข้หลังอาคาร 1
      15/9/57 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม 3
      15/9/57 เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุม 2
      15/9/57 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
      12/09/57 การเปิดเผยราคากลาง
งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรของ สปค. และ สรค.
      12/09/57 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรของ สปค. และ สรค.
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 12-22 ก.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 24 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุม 3 (อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 10.00 น.
      เปิดเผยราคากลางโครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics ระยะที่ 3 เพื่อรองรับ National Integrated Single Window e-Logistic
      03/09/57 ประกาศสอบราคาจ้างจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมและความปลอดภัยและการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 3 - 15 ก.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 17 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุม 3 (อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 10.00 น.
      03/09/57 การเผยแพร่ราคากลาง
จ้างผลิตและออกอากาศสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมและความปลอดภัยและการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      02/09/57 เผยแพร่ราคากลาง
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) เพื่อดำเนินการ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
      02/09/57 ประกาศสอบราคาโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) เพื่อดำเนินการ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและเป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 2-12 ก.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 16 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุม 3 (อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 10.00 น.
      02/09/57 การเผยแพร่ราคากลาง
จ้างติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control)
      02/09/57 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control)
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 2- 12 ก.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 16 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุม 3 (อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 13.00 น.
      02/09/57 เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 1 ชั้น 3 (สรค)
      02/09/2557 ประกาศราคากลาง
จัดซื้อเก้าประจำหอประชุม อาคารสโมสรฯ
      21/08/57 ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 21 ส.ค.- 1 ก.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 3 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุม 3 (อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 10.00 น.
      29/08/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่าย ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 29 ส.ค.57-3 ก.ย.57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 9 ก.ย.57 เวลา 9.00 - 12.00 น.
      28/08/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 28ส.ค.57-2 ก.ย.57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 8 ก.ย.57 เวลา 9.00-12.00 น.
      28/08/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 28ส.ค.57-2 ก.ย.57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 8 ก.ย.57 เวลา 9.00-12.00 น.
      28/08/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สาย ประจำปีงบประมาณ 2558 กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 28ส.ค.57-2 ก.ย.57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 8 ก.ย.57 เวลา 9.00-12.00 น.
      28/08/2557 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2558 กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 28 ส.ค.57-2 ก.ย.57ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 8 ก.ย.57 เวลา 9.00-12.00 น.
      21/08/57 เปิดเผยราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
      20/08/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2557
      21/08/57 ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 21 ส.ค.- 1 ก.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 3 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุม 3 (อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 13.00 น.
      21/08/57 เปิดเผยราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ
      21/08/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2557
      21/08/2557 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
      14/08/57 ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (หลังคาสูง)
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 14 - 25 ส.ค. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 27 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุม 4 (อาคาร 4 ชั้น 4) เวลา 10.00 น.
      20/08/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจ้างให้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สายประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2557
      20/08/2557 ประกาศเผยแพร่รางกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจ้างให้บริการเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2558
      20/08/2557 ประกาศร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2557
      20/08/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2557
      20/08/2557 ประกาศราคากลาง
โครงการจ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) สำหรับปีงบประมาณ 2558
      20/08/2557 ประกาศราคากลาง
โครงการจ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับปีงบประมาณ 2558
      20/08/2557 ประกาศราคากลาง
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
      20/08/2557 ประกาศราคากลาง
โครงการจ้างให้บริการเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2558
      20/08/2557 ประกาศราคากลาง
โครงการจ้างให้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สาย ประจำปีงบประมาณ 2558
      19/08/57 เปิดเผยราคากลางงานเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยใช้งานประจำอาคาร 4
      18/8/57 เปิดเผยราคากลางโครงการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems : KMS)
      18/08/2557 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และศูนย์บริการร่วมคมนาคม และจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 18 - 21 ส.ค.2557 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 27 ส.ค.2557 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น.
      15/8/57 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณปีงบประมา
      เปิดเผยราคากลางเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (หลังคาสูง)
      8/8/57 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม
โครงการจัดซื้อน้ำดื่มประจำปี 2558
      08/08/2557 ประกาศยกเลิกการจ้างศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics ระยะที่ 3 เพื่อรองรับ National Integrated Single Window e-Logistics โดยวิธีพิเศษ


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  แผนที่   pic-email
โทรศัพท์ : 0-2283-3000 โทรสาร : 0-2281-3959
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   e-mail webmaster