In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser. กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
MOT-THMOT-EN

 
 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558
โครงการจัดทำแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพฯ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม
ระบบ BSC
วารสารราชรถ
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ราชกิจจานุเบกษา
ระบบห้องสมุดออนไลน์
สหกรณ์ออมทรัพย์  กระทรวงคมนาคม
ลิงค์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคมนาคม
ลิงค์เผยแพร่ข้อมูลภายนอก
ข่าวคมนาคม Minimize Maximize Help

Minimize
S M T W R F S

 

 

 

 

 

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ประสานเรื่องราวร้องทุกข์ ของกระทรวงคมนาคม


ต้นทุนผลผลิต | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร |
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ คค. |
ศูนย์บริการร่วมคมนาคม |  GIS Portal |
Transport FGDS | PMQA |
ศูนย์ข้อมูลระบบราง | ฐานข้อมูลสารเคมีเพื่อการจัดการในภาวะฉุกเฉิน |
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คค. (พ.ศ. 2555 - 2558)      04/08/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ระดับต้น
      29/07/2558 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า
      21/07/2558 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฏหมายและสัญญา
      21/07/2558 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
      17/07/2558 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
      13/07/2558ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
      10/07/2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมิน
      29/06/2558 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป
      25/6/2558 ประกาศคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
      18/6/2558 ยกเลิกประกาศคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐- ปัจจุบัน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐- ปัจจุบัน

      22072558 เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน โดยวิธีพิเศษ
      25/06/58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือผลงานการตรวจราชการ
      03/06/2558 เปิดเผยราคากลางจ้างบริการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 10
      04/06/2558 เปิดเผยราคากลางจ้างบริการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น รุ่นที่ 7
      12/06/2558 เปิดเผยราคากลางจัดนิทรรศการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม รอบ 6 เดือน
      12/06/2558 เปิดเผยราคากลางจ้างทำวีดีทัศน์กระทรวงคมนาคมปี 2558
      02/06/2558 เปิดเผยราคากลางจ้างผลิตและออกอากาศสารดดีและสปอตวิทยุ
      02/06/2558 เปิดเผยราคากลางจ้างผลิตและออกอากาศสารดดีสั้นทางโทรทัศน์
      21/05/58 การเปิดเผยราคากลางงานประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
      21/05/58 ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
      10/03/58 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 กระทรวงคมนาคม
      27/02/2558 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดกาแฟ
      20/2/58 การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์วารสารราชรถ
      20/2/58 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารราชรถ
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 20 ก.พ.- 2 มี.ค. 58 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 5 มี.ค. 58 ณ ห้องประชุม 4 (อาคาร 4 ชั้น 4) เวลา 10.00 น.
      05/02/2558 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระยะที่ 2 กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 5-10 ก.พ.2558 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารปรเะกวดราคาในวันที่ 16 ก.พ.2558 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
      03/02/58 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 กระทรวงคมนาคม ฯ
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 3 - 13 ก.พ. 58 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 17 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุม 4 (อาคาร 4 ชั้น 4) เวลา 10.00 น.
      03/02/58 เปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 กระทรวงคมนาคม จัดทำแผ่นซีดีรอม และพิมพ์รายงานประจำปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
      28/01/58 เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสโมสรและหอประชุม
      เปิดเผยราคากลางจัดซื้อบัตรประจำตัวบุคลากรของ สปค. และ สรค.
      23/01/2558 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระยที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-28 ม.ค.58
      23/01/2558 เปิดเผยราคากลาง
โครงการจ้างพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระยที่ 2
      05/01/2558 ประกาศยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระยะที่ 2
      29/12/2557 ราคากลาง พขร.
      เปิดเผยราคากลาง โครงการแสดงละครเพลงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ" ไกลกังวลมิวสิคัล ออน เดอะ บีช"
      15/12/57 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ VDO โดยวิธีพิเศษ
      12/12/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระยะที่ 2
      เปิดเผยราคากลางจ้างจัดงานเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
      01/12/2557 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค. 2557 ในวันและเวลาราชการ
      25/11/2557 เปิดเผยราคากลาง
จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์รายบุคคล
      20/11/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 25 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ
      เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 7 เครื่อง
      20/11/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานปรลัดกระทรวงคมนาคม กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 1 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
      20/11/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 1 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
      20/11/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 1 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
      14/11/2257 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ และการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 2 กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 25 พ.ย.57 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
      12/11/2557 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
      12/11/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS ระหว่างวันที่ 12-17 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ
      12/11/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 12-17 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ
      12/11/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 12-17 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ
      12/11/2557 เปิดเผยราคากลาง
โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS
      12/11/2557 เปิดเผยราคากลาง
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
      12/11/57 การเปิดเผยราคากลาง
งานจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ (VDO)
      12/11/57 ประกาศสอบราคาซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ (VDO) จำนวน 1 เครื่อง
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 12 -24 พ.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 26 พ.ย. 57 ณ ห้องประชุม 4 (อาคาร 4 ชั้น 4) เวลา 10.00 น.
      12/11/2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 12 -17 พ.ย. 57 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 21 พ.ย.57 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
      11/11/57 การเปิดเผยราคากลาง
งานจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV จำนวน 4 เครื่อง
      11/11/57 ประกาศสอบราคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 11 - 21 พ.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 25 พ.ย. 57 ณ ห้องประชุม 4 (อาคาร 4 ชั้น 4) เวลา 10.00 น.
      7/11/57 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 36.3 ล้านพิกเซลพร้อมอุปกรณ์
      06/11/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการและการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2557
      06/11/2557 เปิดเผยราคากลาง
โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการและการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด ระยะที่ 2


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  แผนที่   pic-email
โทรศัพท์ : 0-2283-3000 โทรสาร : 0-2281-3959
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   e-mail webmaster