In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser. กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

 
 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558
ดาวน์โหลดฟอร์มครุฑ แบบเสนอเรื่องต่อ ครม. ผ่าน คสช.
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม
ระบบ BSC
รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนฯ และระบบตรวจสอบแนวเวนคืนฯ
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ราชกิจจานุเบกษา
ระบบห้องสมุดออนไลน์
สหกรณ์ออมทรัพย์  กระทรวงคมนาคม
ข่าวคมนาคม Minimize Maximize Help

Minimize
S M T W R F S

 

 

 

 

 
1
9:00 AM
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ศูนย์ประสานเรื่องราวร้องทุกข์ ของกระทรวงคมนาคม


รับฟังความเห็นของประชาชน |
ต้นทุนผลผลิต | PMQA2554 |
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ คค. |
โครงการ / แผนงาน | ผลงานวิจัย |
ศูนย์บริการร่วมคมนาคม |  GIS Portal |
Transport FGDS |ThaiFRID |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | ศูนย์ข้อมูลระบบราง |
ปลอดภัยใกล้ตัว | แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คค. (พ.ศ. 2555 - 2558) |
รูปแบบการรายงานแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ คค.|      21/07/2557 ผลการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
      18/07/2557 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.-18 ส.ค. 2557
      16/07/2557 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
      07/07/2557 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
      26/06/2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
      18/06/2557 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
      12/06/2557ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
      9/6/2557 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอำนวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม
      03/06/2557 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประกาศรับสมัครงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2557
      23/5/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐- ปัจจุบัน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐- ปัจจุบัน

      เปิดเผยราคากลางจ้างเหมานำคณะเข้าอบรมเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน
จ้างเหมานำคณะเข้าอบรมเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557
      ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 3
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 3
      เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 1 ชั้น 3 (สรค.)
จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 1 ชั้น 3 (สรค.)
      เปิดเผยราคากลางจัดหาวัสดุจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ"
จัดหาวัสดุจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ"
      17/07//2557 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ กำหนดรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 17-22 ก.ค. 2557 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสาร วันที่ 28 ก.ค. 2557 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
      04/07/2557 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ
      24/06/2557 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
      04/07/2557 ประกาศร่างกำหนดขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 4-9 ก.ค.57
      03/07/57 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านคมนาคมขนส่งและการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2557
      03/07/57 ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านคมนาคมขนส่งและการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2557
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 3-15 ก.ค. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 17 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุม 3 (อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 10.00 น.
      เปิดเผยราคากลางโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงคมนาคมกับระบบ National Single Window
      27/06/2557 ประกาศสอบราคาโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงคมนาคมกับระบบ National Single Window
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-7 ก.ค. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถ.ราชดำเนินนอก ป้อมปราบฯ กทม. เปิดซองวันที่ 9 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุม 3 (อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 10.00 น.
      เปิดเผยราคากลางจ้างเหมานำคณะเข้าอบรมเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
จ้างเหมานำคณะเข้าอบรมเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
      24/06/2557 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษกิจอาเซียน (AEC)
      18/06/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 18-23 มิ.ย.57
      17/06/57 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 1 ชั้น 3
      17/06/57 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 1 ชั้น 3
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 17-27 มิ.ย.57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 30 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุม 4 (อาคาร 4 ชั้น 4) เวลา 10.00 น.
      17/06/57 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างเหมานำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน
      17/0/57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 17 - 27 มิ.ย. 57 ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 2 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุม 4 (อาคาร 4 ชั้น 4) เวลา 10.00 น.
      เปิดเผยราคากลางงานจ้างทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
      เปิดเผยราคากลางจัดจ้างรื้อถอนและติดตั้งลิฟต์โดยสาร
จัดจ้างรื้อถอนและติดตั้งลิฟต์โดยสาร
      12/06/2556 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจัดหาให้บริการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างวันที่ 12 - 17 มิ.ย. 2557
      ประกาศแจ้งย้ายสถานที่รับ-ยื่นแบบสอบราคาจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีฯ
ณ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคาร 4 ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดซองวันที่ 4 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุม 4 (อาคาร 4 ชั้น 4) เวลา 10.00 น.
      เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาผู้นำคณะเข้าอบรมเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศในภูมิ
      21/05257 การเปิดเผยราคากลางงานผลิตและออกอากาศ สารคดีและสปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคมขนส่งและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ประจำปีงบประมาณ 2557
      21/05/57 ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีและสปอตวิทยุเผยแพร่ประชาส
กำหนดรับ-ยื่นแบบระหว่างวันที่ 21 พ.ค.- 2 มิ.ย.57 ณ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) เลขที่ 462/1 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 กำหนดเปิดซองวันที่ 4 มิ.ย.57
      15/05/2557 ประกาศร่างกำหนดขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 15 - 20 พ.ค. 2557
      เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมการติดตั้ง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมการติดตั้ง
      18/04/57 เปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์วารสารราชรถ
      18/04/57 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารราชรถ
กำหนดรับ-ยื่นแบบระหว่างวันที่ 18 เม.ย.-2พ.ค.57 ณ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) เลขที่ 462/1 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เปิดซองสอบราคาวันที่ 6 พ.ค.57
      09/04/57 เปิดเผยราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
      09/04/57 ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
กำหนดรับ-ยื่นแบบระหว่างวันที่ 9-21 เม.ย.57 ณ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) เลขที่ 462/1 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เปิดซองวันที่ 23 เม.ย.57 เวลา 13.00 น.
      09/04/57 เปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 ของ คค. พร้อมแผ่นซีดีรอม และพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 ของ สปค.
      09/04/57 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕6 ของกระทรวงคมนาคม จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม จัดทำแผ่นซีดีรอม จำนวน ๕๐๐ แผ่น และจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน
กำหนดรับ-ยื่นแบบระหว่างวันที่ 9-21 เม.ย.57 ณ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) เลขที่ 462/1 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เปิดซองวันที่ 23 เม.ย.57 เวลา 10.00 น.
      เปิดเผยราคากลาง
ศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่ AEC
      14/03/2557 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดหา Thailand’s Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 และเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS พร้อมติดตั้ง กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 25 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น.
      14/03/2557 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการและการเชื่อต่อระบบกล้องวงจรปิดของกระทรวงคมนาคม กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ยื่นเอกสารวันที่ 25 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น.
      05/03/2557 การเปิดเผยราคากลาง
เรื่อง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเพิ่มเติม โดยวิธีกรณีพิเศษ
      28/02/2557 ประกาศร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ และการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงคมนาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 5 มี.ค.57
      28/02/2557 ประกาศเผยแพร่ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจัดหา Thailand’s Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 และเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 28 กพ. - 5 มี.ค. 57
      25/02/57 ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นหลังคากันสาด METAL SHEET อาคาร ๑ ชั้น ๓ และเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานใต้หลังคากันสาดพร้อมทาสี
กำหนดรับ-ยื่นซองระหว่างวันที่ 25 ก.พ.- 7 มี.ค.57 ณ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) เปิดซองวันที่ 11 มี.ค. 57 เวลา 10.00 น.
      25/02/57 ประกาศสอบราคาจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
กำหนดรับ-ยื่นซองระหว่างวันที่ 25ก.พ.-7 มี.ค.57 ณ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) เลขที่ 462/1 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เปิดซองวันที่ 11 มี.ค.57 เวลา 13.00 น.
      เปิดเผยราคากลางงานจ้างเปลี่ยนแผ่นหลังคากันสาด METAL SHEET อาคาร ๑ ชั้น ๓ และเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานใต้หลังคากันสาดพร้อมทาสี
      เปิดเผยราคากลางงานจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
      เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาค
      20/02/57 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาค
กำหนดรับ-ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-3 มี.ค.57 ณ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) เลขที่ 462/1 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เปิดซองวันที่ 5 มี.ค.57ณ อาคารสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ชั้น 1
      31/01/2557 เปิดเผยราคากลาง
โครงการทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และศูนย์ร่วมบริการคมนาคม
      16/12/2556 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมการติดตั้ง กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 17-27 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 9 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
      ประกาศราคากลาง
โครงการจัดทำแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  แผนที่   pic-email
โทรศัพท์ : 0-2283-3000 โทรสาร : 0-2281-3959
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   e-mail webmaster